IMG_0639 (2).jpg

Miljø

Svanøy Havbruk er opptatt av miljø og en matproduksjon med et bærekraftig fotavtrykk.

 
svanøy.png

Miljøprofil

Svanøy Havbruk AS har rutiner og prosedyrer for å analysere, revidere og kvalitetssikre alle kritiske punkter i vår produksjon. Vi skal til enhver tid ha systemer for å ha løpende kontroll med vår påvirkning av miljøet rundt oss. I vår daglige drift plikter vi å føre risikobasert tilsyn med forhold av betydning for miljøet, arbeidernes helse og velferden for fisken vi produserer.

Gjennom vårt omfattende IK og HMS-system har Svanøy Havbruk mellom annet:

- en miljø- og biomangfoldsplan der vi har målsetning om å kontinuerlig arbeide for å ha en bærekraftig produksjon med minimal påvirkning av ytre miljø, og en aktivitet som ivaretar artsmangfold og dyreliv i nærområdet til våre anlegg.

- rutiner for miljømessig god og effektiv drift. Ansatte får grundig opplæring og har et ansvar for å følge selskapets rutiner.

- risikoanalyser og beredskapsplaner for aktiviteter med risiko (f.eks rømming, personskade, fiskedød)

Monica.JPG

Fiskevelferd

God fiskehelse er grunnmuren for lønnsom og bærekraftig produksjon. Svanøy Havbruk har egen fiskehelseansvarlig med relevant biologutdanning. I tillegg har vi avtale med Akvavet i Gulen, som har månedlige veterinærbesøk for å se på fisken vår. Mattilsynet kommer også jevnlig på visitt for å følge med på at fisken har det bra. Vi arbeider kontinuerlig for optimal fiskehelse og dyrevelferd i våre anlegg, med målsetning å oppnå best mulig helsestatus på fisken og sikre god dyrevelferd. Vi har fokus på å skåne fisken for stress, ubehag og smerte; både under oppdrett, avlusing, transport og slakting. Fisken lever i et godt miljø; har rikelig med plass, og reint vann med god utskifting. Den får et nøye utvalgt og kontrollert fór.

fullsizerender2.jpg

HMS og arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø og sikkerhet for alle som ferdes i våre anlegg, er også et høyt prioritert område. Dette sikres blant annet gjennom:

- Kursing og opplæring; internt og eksternt

- Bedriftshelsetjeneste

- Gode prosedyrer for sikkerhet og verneutstyr

- Risikovurderinger for alle arbeidsoperasjoner

- Sosiale tiltak, god informasjonsflyt, åpenhet og respekt for hverandre!

IMG_4096 (1).jpg

Bærekraft

Næringen er avhengig av et friskt og rent hav for å produsere god og sunn fisk, og det er både naturlig og riktig å ha et kritisk blikk på alle aktiviteter. Gjennom vårt daglige arbeid, og i samarbeid med de andre selskapene i Salmon Group, skal vi ha bærekraft høyt på agendaen i tiden framover. Det jobbes nå med en bærkraftsmanual som skal hjelpe oss å bidra til å nå FNs bærekraftsmål frem mot 2030.

Dette er vi glade for å være med på.

Les mer om arbeidet med bærekraft her

global-2-88beaa91.jpg

Global Gap sertifisering

Den 31.juli 2019 ble vi sertifisert gjennom GLOBAL G.A.P. Dette er en internasjonal standard med vekt på matvaretrygghet, miljøvern, fiskevelferd og HMS. Sertifiseringen er frivillig og standarden stiller høye krav til oss som produsent, men også til våre leverandører av rogn, smolt og fór, som også må være Global G.A.P.- sertifisert.

Standarden fokuserer på:

-Trygghet for produsenter og konsumenter

-Dokumentasjon og sporbarhet av produksjon og produkt

-Minimering av bruk av kjemikalier og legemidler

-Dyrevelferd

-Effektiv ressursutnyttelse

-Miljø

-Arbeidernes helse og sikkerhet

-Drift i samsvar med lokale og internasjonale lover og reguleringer

Vårt GGN-nr: 4059883589788

Les mer om Global Gap