IMG_0639 (2).jpg

Miljø

Svanøy Havbruk er opptatt av miljø og en matproduksjon med et bærekraftig fotavtrykk.

 
svanøy.png

Miljøprofil

Svanøy Havbruk AS har rutiner og prosedyrer for å analysere, revidere og kvalitetssikre alle kritiske punkter i vår produksjon. Vi skal til enhver tid ha systemer for å ha løpende kontroll med vår påvirkning av miljøet rundt oss. I vår daglige drift plikter vi å føre risikobasert tilsyn med forhold av betydning for miljøet, arbeidernes helse og velferden for fisken vi produserer.

Gjennom vårt omfattende IK og HMS-system har Svanøy Havbruk mellom annet:

- en miljø- og biomangfoldsplan der vi har målsetning om å kontinuerlig arbeide for å ha en bærekraftig produksjon med minimal påvirkning av ytre miljø, og en aktivitet som ivaretar artsmangfold og dyreliv i nærområdet til våre anlegg.

- rutiner for miljømessig god og effektiv drift. Ansatte får grundig opplæring og har et ansvar for å følge selskapets rutiner.

- beredskapsplaner for aktiviteter med risiko (f.eks rømming, personskade, fiskedød)

Monica.JPG

Fiskevelferd

God fiskehelse er grunnmuren for lønnsom og bærekraftig produksjon. Svanøy Havbruk har egen fiskehelseansvarlig med relevant biologutdanning. I tillegg har vi avtale med Akvavet i Gulen, som har månedlige veterinærbesøk for å se på fisken vår. Mattilsynet kommer også jevnlig på visitt for å følge med på at fisken har det bra. Vi arbeider kontinuerlig for optimal fiskehelse og dyrevelferd i våre anlegg, med målsetning å oppnå best mulig helsestatus på fisken og sikre god dyrevelferd. Vi har fokus på å skåne fisken for stress, ubehag og smerte; både under oppdrett, avlusing, transport og slakting.

fullsizerender2.jpg

HMS

Et godt arbeidsmiljø og sikkerhet for alle som ferdes i våre anlegg, er også et høyt prioritert område. Dette sikres blant annet gjennom:

- Kursing og opplæring; internt og eksternt

- Bedriftshelsetjeneste

- Gode prosedyrer for sikkerhet og verneutstyr

- Risikovurderinger for alle arbeidsoperasjoner

Vi er godt i gang med prosessen som skal føre fram til en Global Gap-sertifisering, og har mål om å ha dette på plass innen 1. halvår 2019.

IMG_4096 (1).jpg

BÆREKRAFT

Næringen er avhengig av et friskt og rent hav for å produsere god og sunn fisk, og det er både naturlig og riktig å ha et kritisk blikk på alle aktiviteter. Gjennom vårt daglige arbeid, og i samarbeid med de andre selskapene i Salmon Group, skal vi ha bærekraft høyt på agendaen i tiden framover. Det jobbes nå med en bærkraftsmanual som skal hjelpe oss å bidra til å nå FNs bærekraftsmål frem mot 2030.

Dette er vi glade for å være med på.

Les mer om arbeidet med bærekraft her